Jesteśmy Stowarzyszeniem kultury fizycznej posiadającym licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego uprawniającą nas do uczestnictwa oraz organizacji imprez sportowych w ramach PZSS.

Przygotowujemy  strzelców do egzaminów na patent strzelecki oraz mamy występujemy z wnioskami o nadanie Licencji Zawodniczych. Na strzelnicy nasi instruktorzy prowadzą regularne trzeningi dla strzelców chcących brać udział w rywalizacji sportowej.

 

Jednocześnie  WSS  Jonkowo jest Stowarzyszeniem o charakterze kolekcjonerskim co oznacza wspieranie członków w rozwoju ich kolekcji broni, jak również i zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w rekonstrukcjach historycznych takich jak np. Napoleoniada, odbywająca się corocznie w pobliskim Jonkowie.

 

Dysponujemy strzelnicą posiadającą pięć osi strzeleckich: trzy 25m (w tym jedna o szerokim kącie ostrzału wynoszącym aż 135 stopni), jedną osią 50m i jedną osią 100m.

 

ABY WSTĄPIĆ DO WSS JONKOWO NALEŻY:

Członkami WSS  mogą być wyłącznie osoby fizyczne. Małoletni poniżej 18 roku życia  mogą należeć  do Stowarzyszenia  za zgodą ich przedstawicieli ustawowych lecz bez prawa głosu  na  Walnym Zgromadzeniu.

O NAS

 

STATUT

WARMIŃSKIEGO  STOWARZYSZENIA STRZELECKIEGO

JONKOWO

 

 

 

ROZDZIAŁ I

 

Nazwa , teren działania , siedziba , charakter prawny

 

§ 1

 

1. Stowarzyszenie  kultury fizycznej  nosi nazwę Warmińskie  Stowarzyszenie Strzeleckie  Jonkowo  i zwane jest dalej  w skrócie  WSS  lub Stowarzyszeniem .

2. WSS  jest dobrowolnym , samorządowym i trwałym stowarzyszeniem  o celach niezarobkowych .

§ 2

Terenem działania  WSS jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej a siedzibą Jonkowo .

 

§ 3

 

WSS  jest stowarzyszeniem  zarejestrowanym i posiada osobowość prawną .

 

§ 4

 

WSS może być członkiem  krajowych i zagranicznych  organizacji  o tym samym  lub podobnym profilu działania .

 

§ 5

 

WSS działa zgodnie z niniejszym statutem , uchwałami Zarządu  , wytycznymi i  uchwałami Walnego Zgromadzenia  oraz powszechnie  obowiązującymi przepisami prawa .

 

§  6

 

WSS  opiera swoją działalność  na pracy społecznej  członków Stowarzyszenia lub zatrudnianiu pracowników .

 

§  7

 

WSS używa pieczęci  i emblematów  zgodnie z odrębnymi przepisami .

 

 

ROZDZIAŁ II

 

CELE STOWARZYSZENIA

 

§ 8

 

1. Celem  działania WSS  jest popularyzacja  , rozwój  i stałe podnoszenie poziomu  sportu  strzeleckiego  jako dyscypliny sportu  o charakterze       wyczynowym  oraz umiejętności strzeleckich  mających  wpływ  na bezpieczeństwo i porządek  publiczny a także  realizacji w zakresie strzelectwa  celów

i zadań  kultury fizycznej  oraz rekreacji .

2. Popularyzacja wiedzy  o historii broni palnej  poprzez  wspieranie jej kolekcjonowania  i organizowanie imprez o charakterze kolekcjonerskim .

 

 

§ 9

 

WSS realizuje swoje cele statutowe poprzez ;

1. prowadzenie działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej  w zakresie strzelectwa ,

2. stworzenie członkom Stowarzyszenia odpowiednich warunków  do uprawiania strzelectwa poprzez zapewnienie im :

    a/  bezpiecznych warunków uprawniania strzelectwa ,

    b/ opieki trenerskiej i prawnej  ,

    c/ właściwych urządzeń , sprzętu i materiałów szkoleniowych.

3. prowadzenie zajęć strzeleckich o charakterze sportowym i rekreacyjnym  dla członków Stowarzyszenia i innych osób .

4.  organizowanie  zawodów i imprez  strzeleckich .

5. szkolenie i doszkalanie  w zakresie strzelectwa członków Stowarzyszenia .

6. szkolenie i doskonalenie w zakresie strzelectwa innych osób posiadających  lub zainteresowanych posiadaniem broni palnej  albo używających jej

    w pracy zawodowej .

7. współpraca z innymi związkami  , klubami  i stowarzyszeniami  o tym samym  lub podobnym profilu działania  .

9. podejmowanie  wszelkich innych  dozwolonych prawnie  działań służących realizacji celów statutowych .

 

§ 10  

 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej .

 

 

ROZDZIAŁ III

 

CZŁOMKOWIE – ICH PRAWA I  OBOWIĄZKI

 

§ 11

 

1. Członkami WSS  mogą być wyłącznie osoby fizyczne .

2. Małoletni poniżej 18 roku życia  mogą należeć  do Stowarzyszenia  za zgodą ich przedstawicieli ustawowych bez prawa głosu  na  Walnym Zgromadzeniu  oraz  bez korzystania  z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz WSS .

3. Osoby prawne  mogą być jedynie członkami wspierającymi, którzy udzielają pomocy materialnej  i innej Stowarzyszeniu oraz korzystają z uprawnień wymienionych w paragrafie 12  z wyjątkiem czynnego  i biernego prawa wyborczego .

4. Przyjęcie w poczet członków WSS  następuje na podstawie decyzji Zarządu  , na pisemny wniosek  osoby ubiegającej się o członkostwo  - rekomendowany przez dwóch członków Stowarzyszenia i po odbyciu stażu  prze okres  trzech miesięcy .

5. W uzasadnionych przypadkach Zarząd ma prawo zwolnić kandydata od odbycia stażu i wniesienia opłaty wpisowej .

6. Członek WSS  nie może należeć  do innego  stowarzyszenia / klubu / strzeleckiego i posiadać licencji sportowej w innym klubie .

7. Dowodem członkostwa  jest legitymacja członkowska  , której wzór ustala Zarząd .

 

§ 12

 

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do :

a/  Uczestniczenia z prawem głosu w Walnym Zgromadzenia Członków WSS , czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia .

b/ udziału w  realizacji  statutowych celów Stowarzyszenia ,

c/ udziału w zajęciach i imprezach  organizowanych przez Stowarzyszenie ,

d/  zgłaszania postulatów i wniosków  dotyczących działalności Stowarzyszenia .

 

§ 13

 

Członkowie WSS zobowiązani są do :

a/ postępowania zgodnego ze Statutem oraz uchwałami władz Stowarzyszenia  a także  przepisami obowiązującymi w strzelectwie  i w sprawach związanych z bronią i amunicją ,

b/  regularnego płacenia składek członkowskich  i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia  ,

c/  aktywnego uczestnictwa  w realizacji celów statutowych WSS i dbania o jego dobre imię .

 

§ 14

 

1. Skreślenie z  listy członków WSS następuje z powodu :

a/ rezygnacji z członkostwa ,

b/ zgonu ,

c/  wykluczenia ze Stowarzyszenia   na mocy uchwały Zarządu ,

 

2. Wykluczenie może nastąpić na skutek :

a/ zaległości w płaceniu składek członkowskich  przez okres  sześciu miesięcy ,

b/ nieprzestrzegania przez członka  postanowień niniejszego Statutu  oraz uchwał Zarządu lub Walnego Zgromadzenia ,

c/ rażącego i nagannego postępowania  naruszającego przepisy obowiązujące w strzelectwie  , godność  bądź dobra materialne WSS  albo jego członków ,

d/ wstąpienie do innego stowarzyszenia  / klubu / strzeleckiego  lub posiadania  licencji sportowej  w innym stowarzyszeniu / klubie / .

 

3. Od decyzji Zarządu określonej w  ustępie  1  litera c przysługuje odwołanie do  Komisji Rewizyjnej  w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia lub doręczenia zainteresowanemu  zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego .

4. Decyzja Komisji Rewizyjnej  jest ostateczna i wykonalna , jednakże zainteresowany  może przedstawić pisemnie  najbliższemu  / po wykluczeniu  / Walnemu Zgromadzeniu wniosek o ponowne rozpatrzenie jego sprawy  przez Komisję powołaną przez to Zgromadzenie .

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

WŁADZE WSS

 

§ 15

 

1. Władzami WSS są :

a/ Walne Zgromadzenie Członków WSS  zwane Walnym Zgromadzeniem ,

b/Zarząd  Stowarzyszenia  , zwany Zarządem ,

c/ Komisja Rewizyjna  ,

d/ Prezes Zarządu , zwany Prezesem ,

 

2.  Członkowie władz  Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje honorowo .

 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW WSS

 

§  16

 

1. Najwyższą władzą  Stowarzyszenia jest  Walne Zgromadzenie Członków  WSS , w którym uczestniczą  z prawem  głosu wszyscy pełnoletni  członkowie.

2. Niepełnoletni  członkowie WSS  , którzy ukończyli 16 lat, mogą uczestniczyć  w Walnym  Zgromadzeniu z prawem składania  wniosków i brania udziału w dyskusji .

 

§ 17

 

Walne Zgromadzenie  zwołuje  się w miarę potrzeb  , nie rzadziej niż  raz na  1 rok  lub dodatkowo :

a/ na wniosek  Zarządu ,

b/ na wniosek  co najmniej  połowy  pełnoletnich  członków Stowarzyszenia  .

 

§ 18

 

Do kompetencji  Walnego Zgromadzenia należy:

1. określanie głównych  kierunków działalności  Stowarzyszenia,

2. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdzanie uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej w sprawach określonych w par.  21  ust 3 i 4  oraz 24 ust 3 i 4,

3. rozpoznawanie wniosków złożonych przez Zarząd , Komisję Rewizyjną oraz  Członków Stowarzyszenia ,

4. rozpoznawanie sprawozdań  z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej  ,

5.  interpretacja uchwał Walnego Zgromadzenia ,

6.  podejmowanie uchwał o zmianie Statutu Stowarzyszenia ,

7 . podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia .

 

§ 19

 

1.  uchwały Walnego Zgromadzenia  zapadają zwykłą większością głosów  w głosowaniu jawnym i są ważne,  jeżeli w zebraniu uczestniczyło  nie mniej niż  50 procent członków Walnego Zgromadzenia.

2. jeżeli w pierwszym terminie Walnego Zgromadzenie nie będzie obecnych  50 procent jego członków  -  wówczas w drugim terminie Walnego Zgromadzenia   ważność  uchwał nie zależy od ilości obecnych .

 

§ 20

 

1 .Pierwszy i drugi termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zgromadzenia  ustala Zarząd  i powiadamia Członków, nie później niż  na 14 dni  przed wyznaczonym terminem obrad .

2. Czynności określone w ust 1  Zarząd jest obowiązany  dokonać w ciągu miesiąca  od dnia złożenia wniosku , o którym mowa w § 17 pkt 2 .

 

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

 

§ 21

 

1. Zarząd Stowarzyszenia  kieruje bezpośrednio  działalnością WSS .

2. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia  wybierani są  przez Walne Zgromadzenie  na czas kadencji .

3. W przypadku ustąpienia Członka Zarządu z pełnienia powierzonej mu funkcji  , Zarząd może na mocy uchwały wybrać na jego miejsce nowego członka , który przejmuje wszystkie prawa i obowiązki osoby ustępującej  na okres do najbliższego Walnego Zgromadzenia .

4. Kompetencje określone w ust 3  przysługują Zarządowi również w sytuacji  gdy któryś z członków nie może wykonywać swojej funkcji przez okres  

co najmniej  6 miesięcy.

5.Kadencja Zarządu trwa  4 lata .

 

§ 22

 

1. Zarząd może liczyć do 5 członków

2. w skład Zarządu wchodzą :

    a/ Prezes ,

    b/ Wiceprezes ,

    c/ Skarbnik ,

    d/ Sekretarz ,

    e/ Członek .

3. Prezes  Stowarzyszenia, Wiceprezes, Skarbnik, Sekretarz  i Członek Zarządu  wybierani są w głosowaniu tajnym  przez Członków Zarządu ze składu Zarządu  wybranego przez Walne Zgromadzenie .

4. Posiedzenia Zarządu  odbywają się cyklicznie w ustalonych przez Zarząd terminach  albo na wniosek Prezesa lub Wiceprezesa  i przewodniczy im  Prezes lub Wiceprezes .

5. Uchwały Zarządu zapadają  zwykła większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków .

 

§ 23

 

Do kompetencji Zarządu należy :

1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia  stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia.

2. Sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia  oraz podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach finansowych,

3. Uchwalanie wysokości składek członkowskich  oraz innych opłat obciążających członków Stowarzyszenia i inne osoby,

4. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich  ,

5. Podejmowanie uchwał  w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia  do innych organizacji krajowych lub zagranicznych.

6. Określenie wzorów emblematów, pieczęci, legitymacji Stowarzyszenia .

7. Podejmowanie uchwał w sprawie zatrudnienia pracowników w Stowarzyszeniu  oraz określenie ich wynagrodzenia.

8. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia .

9. Składanie na Walnym Zgromadzeniu  sprawozdań  dotyczących  działalności Zarządu za okres od poprzedniego Walnego Zgromadzenia .

 

§ 24

 

1. Prezes przewodniczy pracom Zarządu.

2. Do kompetencji Prezesa należy :

    a/ reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

    b/ składanie za  Stowarzyszenie  oświadczeń woli oraz podpisywanie umów,

    c/  zaciąganie zobowiązań stosownie do uchwał Zarządu,

    d/ wystawianie legitymacji członkowskich.

3. Wiceprezesowi  przysługują kompetencje przewidziane w ust. 2, w przypadku nieobecności Prezesa  albo  z jego upoważnienia .

4. Dla ważności oświadczeń woli  w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, oprócz podpisu Prezesa lub Wiceprezesa upoważniony jest podpis Skarbnika albo osoby upoważnionej przez Zarząd .

4. Kompetencje określone w ust 2, na wniosek Zarządu  mogą być też powierzone przez Prezesa  na czas określony innym członkom Zarządu .

5. Prezes jest dla pracowników zatrudnionych w Stowarzyszeniu pracodawcą  zgodnie z przepisami Prawa Pracy  .

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

§ 25

 

1. Komisja Rewizyjna  jest organem kontrolnym i do jej kompetencji należy kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia  w zakresie przestrzegania postanowień Statutu oraz prawidłowości  realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia przez Zarząd .

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej  wybierani są  przez Walne Zgromadzenie na okres  kadencji .

3. W przypadku ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej z pełnienia powierzonej mu funkcji Komisja może  na mocy uchwały  wybrać na jego miejsce nowego członka, który przejmie  wszelkie prawa i obowiązki osoby ustępującej na okres do najbliższego Walnego Zgromadzenia .

4. Kompetencje określone w ust 3  przysługują  Komisji Rewizyjnej również w sytuacji, gdy któryś z jej członków  nie może wykonywać swojej funkcji przez okres co najmniej 6 miesięcy ,

5.  W skład Komoisji Rewizyjnej wchodzą co najmniej  3 osoby :

    a/ Przewodniczący,

    b/ Sekretarz,

    c/ Członek.

6. Przewodniczący, Sekretarz, Członek wybierani są w głosowaniu jawnym przez Członków Komisji Rewizyjnej, ze składu  Komisji, wybranego przez Walne Zgromadzenie.

 

§ 26

 

1. Komisja Rewizyjna zbiera się  na posiedzeniu minimum raz w roku lub na wniosek  któregokolwiek z jej członków.

2. Do podejmowania działań potrzeba obecności  co najmniej 2 członków Komisja Rewizyjnej.

3. W przypadkach określonych w par 14 ust 3  Komisja Rewizyjna może żądać  zajęcia stanowiska przez Zarząd oraz żądać wyjaśnień  od członków Stowarzyszenia a następnie podejmuje uchwałę.

4. Z czynności  kontrolnych Komisja Rewizyjna sporządza protokół  z którym w ciągu  14 dni zapoznaje  kontrolowanego.

5. Ze swojej działalności Komisja Rewizyjna sporządza sprawozdanie, które przedstawia Walnemu Zgromadzeniu.

 

 

USTANIE DZAIŁALNOŚCI CZŁONKA KOMISJI REWIZYJNEJ

 

§ 27

 

1. Działalność członka Zarządu oraz członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia  ustaje z powodu :

    a/ pisemnej rezygnacji z zajmowanego stanowiska,

    b/  wyboru do Zarządu Stowarzyszenia,w przypadku członka Komisji Rewizyjnej lub sytuacji określonej w § 21 ust  3 i 4 ,

    c/ wyboru  do Komisji Rewizyjnej  , w przypadku członka  Zarządu  lub  w sytuacji określonej  w § 25 ust 3 i 4 ,

    d/ nie zatwierdzenia uchwały Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przez Walne Zgromadzenie w przypadkach prowadzonych w § 21 ust. 3 i 4 i § 25 ust. 3 i 4,

    e/ skreślenia z listy  członków Stowarzyszenia  ,

    f/ rozwiązania Stowarzyszenia ,

3. W przypadku określonym w  § 14 ust 1 lit c  ulega zawieszeniu działalność członka Zarządu  lub Komisji Rewizyjnej  do czasu wydania decyzji ostatecznej.

 

 

 

ROZDZIAŁ V

 

 

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 

 

§ 28

 

Majątek Stowarzyszenia  stanowią :

     a/ nieruchomości ,

     b/ ruchomości ,

     c/ gotówka i inne środki finansowe .

 

§ 29  

 

Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł;

    a/ składek członkowskich , wpisowego i innych opłat,  

    b/ darowizn , spadków , zapisów,

    c/ dotacji ,

    d/ dochodów z działalności statutowej ,

    e/ dochodów z majątku Stowarzyszenia ,

    f/ dobrowolnych zbiórek członkowskich ,

    g/ ofiarności publicznej ,

 

§ 30

 

Majątkiem  Stowarzyszenia zarządza Zarząd  .

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

 

ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 

 

§ 31

 

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia  może nastąpić na podstawie  uchwały Walnego Zgromadzenia większością 2/3  głosów, przy obecności co najmniej połowy  uprawnionych do głosowania.

2. Podjęcia takiej uchwały w drugim terminie Walnego Zgromadzenia wymaga zwykłej większości głosów, przy obecności  co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania .

3. Gdy rozwiązanie WSS następuje w wyniku upadłości Stowarzyszenia, wówczas uchwałę może podjąć też Zarząd .

 

§ 32

 

Likwidatorem Stowarzyszenia jest Zarząd .

 

§ 33

 

1. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia w pierwszej kolejności przeznaczony jest na spłatę bieżących zobowiązań ,

2. Z wyłączeniem  pkt 1    Zarząd  określa zasady przeznaczenia majątku zlikwidowanego Stowarzyszenia ,  chyba , że zostanie to  określone w uchwale  Walnego Zgromadzenia ,  o której mowa w § 31  ust 1 i 2  .

 

 

ROZDZIAŁ  VII

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE

 

 

§ 32

 

1. Statut niniejszy został uchwalony przez Zebranie Członków Założycieli w dniu 15.08.2015r  i wchodzi w życie z dniem wpisania WSS  do Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Nieprowadzących Działalności Gospodarczej Starosty Olsztyńskiego .

2. Zebranie Członków założycieli Stowarzyszenia jest  jednocześnie pierwszym Walnym Zgromadzeniem Członków WSS ,  a  przeprowadzone wówczas wybory i podjęte uchwały wchodzą w życie z dniem wpisania Stowarzyszenia do Ewidencji  o której mowa w ust 1 .

3. Wykładnia przepisów Statutu należy do  Kompetencji Zarządu Stowarzyszenia .