Wszystkich członków WSS Jonkowo zapraszamy na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, które odbędzie się 1 marca 2020 r. w Ziołowej Dolinie.

Pierwszy termin rozpoczęcia obrad ustalamy na godzinę 17:00, a w przypadku braku kworum drugi termin to godzina 17:15.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków WSS:
1) otwarcie obrad;
2) stwierdzenie prawomocność obrad;
3) wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza;
4) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2019 (w tym rozliczenie pracy na rzecz Stowarzyszenia)

5) przedstawienie planu zawodów na 2020 rok

6) przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej

7) udzielenie absolutorium Zarządowi

8) Wybór Prezesa

9) Uzupełnienie składu Zarządu

10) Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej

11) Ukonstytuowanie nowych władz Stowarzyszenia

12) Sprawy różne

13) Zamknięcie obrad