Zarząd WSS Jonkowo zaprasza wszystkich członków stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków WSS Jonkowo, które odbędzie się w dniu 31.05.2021 r. o godzinie 17:00 w Ziołowej Dolinie.
Pierwszy termin WZC WSS Jonkowo to 31.05.2021 godz 17:00. W przypadku braku kworum, drugi termin to 31.05.2021 17:15.
Przewidywany porządek obrad:
1) otwarcie obrad;
2) stwierdzenie prawomocności obrad;
3) wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza;
4) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2020;
5) przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej;
6) przedstawienie kandydatów na Delegata Klubu na WZD WMZSS;
7) wybór Delegata Klubu oraz zastępców;
8) przedstawienie sytuacji w WMZSS;
9) przedstawienie planu zawodów na 2021 rok;
10) sprawy różne;
11) zamknięcie obrad.