Walne Zgromadzenie członków Warmińskiego Stowarzyszenia Strzeleckiego w Jonkowie:

1 Termin 26.06.2024 godz: 17:30
2 Termin 26.06.2024 godz: 17:45

Miejsce Spotkania Ziołowa Dolina „górna sala”

Porządek Obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2023.
7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
8. Uchwała o wyborze delegatów i zastępcy na walne WMZSS
9. Wybory uzupełniające do zarządu na stanowisko Skarbnika
10. Podjęcie przez WZC uchwały w sprawie:
– wysokość opłaty wpisowej
– wysokość składki członkowskiej
– ilości roboczogodzin
11.Sprawy różne, wolne wnioski i dyskusja.
12. Zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków WSS Jonkowo.