Walne Zgromadzenie Członków
Warmińskiego Stowarzyszenia Strzeleckiego Jonkowo
Wilimowo 27.02.2022

Zarząd WSS Jonkowo zwołuje Walne Zgromadzenie Członków WSS Jonkowo
27/02/2022 Gospodarstwo agroturystyczne „Ziołowa Dolina” o godzinie 17:00

Pierwszy termin WZC WSS Jonkowo 27/02/2022 17:00
w przypadku braku kworum w pierwszym terminie drugi termin 27/02/2022 17:15

Porządek Obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
3. Stwierdzenie prawomocność obrad.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2021.
6. Przedstawienie planu zawodów na 2022 rok.
7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
8. Udzielenie absolutorium Zarządowi.
9. Omówienie sprawy nabycia nieruchomości gruntowej i budowy nowej strzelnicy.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków WSS Jonkowo.