Zarząd WSS Jonkowo, zgodnie z uchwałą nr 2 WZC WSS Jonkowo z 31.05.2021 roku, zwołuje Wyborcze Walne Zebranie Członków WSS Jonkowo w dniu 14.06.2021 w Ziołowej Dolinie o godzinie 17:30.

Pierwszy termin WZC WSS Jonkowo to 14.06.2021 roku o godzinie 17:30. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, drugi termin to 14.06.2021 roku o godzinie 17:45.

Porządek obrad:

1) Wybór Przewodniczącego obrad;

2) Wybór Sekretarza obrad;

3) Otwarcie obrad;

4) Zatwierdzenie porządku obrad;

5) Wybór komisji skrutacyjnej;

6) Ukonstytuowanie się komisji skrutacyjnej;

7) Prezentacja kandydatów na Prezesa WSS Jonkowo;

8) Wybór Prezesa WSS Jonkowo;

9) Prezentacja kandydatów na Członków Zarządu;

10) Wybór Zarządu;

11) Ukonstytuowanie się Zarządu WSS Jonkowo;

12) Podjęcie uchwały;

13) Prezentacja kandydatów do Komisji Rewizyjnej;

14) Wybór Członka Komisji Rewizyjnej;

15) Ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej;

16) Podjęcie uchwały;

17) Sprawy różne;

18) Zakończenie obrad.