Zarząd WSS Jonkowo  zwołuje Walne Zebranie Członków WSS Jonkowo 21/09/2021 w Ziołowej Dolinie o godzinie 18:00

Pierwszy termin WZC WSS Jonkowo 21/09/2021 18:00

w przypadku braku kworum w pierwszym terminie drugi termin 21/09/2021 18:15

Porządek obrad:

1)  Otwarcie obrad.

2) Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.

3)  Stwierdzenie prawomocność obrad.

4) Zatwierdzenie porządku obrad.

5) Przedstawienie sytuacji związanej z własnością ziemi pod strzelnicą i przedstawienie możliwych rozwiązań. Podjęcie uchwały.

6) Zmiana statutu stowarzyszenia.

7) Przedstawienie wniosków z weryfikacji liczby członków stowarzyszenia.

8) Przedstawienie sytuacji finansowej stowarzyszenia.

9) Ustalenie wysokości składki członkowskiej na 2022r, liczby godzin prac na rzecz stowarzyszenia na 2022r oraz kwoty r/g ekwiwalentu za w/w prace i warunków jego opłacania.

10) Przypomnienie zasad dotyczących opłat składek członkowskich i wpłat na licencję sportową.

11) Sprawy różne.

12) Zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków WSS Jonkowo.